اورک ها

مارس 5, 2019

گاروش هل اسکریم

گاروش هل اسکریم فرزند گرام هل اسکریم فرمانده قبیله اوای نبرد که در حال حاضر فرمانده عملیاتی هورد است. کارگاث بلید فیست ( رهبر قبیله Shattered […]
مارس 5, 2019

اورگریم دوم همر

زندگی اورک‌ها در درانور، محدود به قبیله‌ای می‌شد که در آن به دنیا می‌آمدند. به‌ندرت پیش می‌آمد که دو اورک از دو قبیله‌ی متفاوت با یکدیگر […]
مارس 1, 2019

وارکارافت

مارس 1, 2019

رفع اتهامات از گاروش هل اسکریم

. . . در ویدئو به این میپردازیم که گاروش هل اسکریم اشتباهی نکرده ! ( بنده خدا )